គម្រោងរបស់យើង


(ថ្ងៃទី 22 ខែ មករា, 2017)

 At Boeng Salang , Phnom Penh....


(ថ្ងៃទី 19 ខែ មិថុនា, 2017)

 9th Floor Building along st Mong Rithy , Phnom Penh.  Profile;  SPARLEE, Hardware: GQ,  Glass: laminated 5+5...


(ថ្ងៃទី 14 ខែ កញ្ញា, 2016)

80% Installing with windows uPVC and Mosquito netting...


(ថ្ងៃទី 10 ខែ កញ្ញា, 2016)

70% of installing...

No. 598, Yothapol Khemarak Phoumin Blvd (271), 12307 Phnom Penh

Mobile Phone 078 642 358 | Mobile Phone 088 8897 972

www.cspwindow.com
ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ឈ្មោះពេញ : *
ទូរសព្ទ័ : *
សារអេឡិចត្រូនិច :