ផលិតផលរបស់​ CSP
សំណាញ់ការពារពី មូស
សំណាញ់ការពារពី មូស
សំណាញ់ការពាពី មូស( Taiwan Screen ) និងសត្វល្អិត អាច រុញបត់ចូលទៅគៀនសងខាងបាន
មិនមានរបាំងធំបាំងបង្អួច
អាចដោះចេញ សំអាត ឬប្តូរសំណាញ់ថ្មីបាន
  ● ងាយស្រួលក្នុងាទាញចេញចូល
  ● ត្រូវការ កនែ្លង តិចតួចបំផុតសំរាប់បំពាក់
  ● មានភាពងាយស្រួលលដាក់ តំរូវតាមទ្វារ បង្អួចរបស់លោកអ្នក

No. 598, Yothapol Khemarak Phoumin Blvd (271), 12307 Phnom Penh

Mobile Phone 078 642 358 | Mobile Phone 088 8897 972

www.cspwindow.com
ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ឈ្មោះពេញ : *
ទូរសព្ទ័ : *
សារអេឡិចត្រូនិច :